Gwarancja a rękojmia

Aktualizacja: 20 lip 2020

Nabywając określony produkt kupującemu przysługują różne prawa. W przypadku, gdy w zakupionej przez nas rzeczy ujawniła się wada, możemy rzecz wymienić lub oddać do naprawy. W takich sytuacjach najczęściej możemy spotkać się z terminami „gwarancji” oraz „rękojmi”, jednak między nimi występuje spora różnica. Czym więc różnią się te pojęcia, patrząc przez pryzmat przepisów prawa?


Gwarancję możemy określić jako instytucję dodatkową, niebędącą wymaganą przez prawo. Udzielenie gwarancji przez producenta ma raczej charakter marketingowy, czego celem jest podkreślenie, iż producent jest pewny jakości wytworzonego przez siebie produktu.

Rękojmia natomiast ma charakter bardziej bezwzględny a jej źródłem są przepisy prawa. Jak podnosi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 stycznia 2017 r. sygn. akt. V CSK 161/16 „Przewidziana w art. 556 § 1 k.c. odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jest odpowiedzialnością bezwzględną, której wystarczającą przesłanką faktyczną jest ustalenie, że sprzedana kupującemu rzecz wykazuje cechy kwalifikujące ją w danym stosunku prawnym jako rzecz wadliwą.”


W praktyce skorzystanie z rękojmi jest trudne. Często taki spór ma swoje miejsce w sądzie, szczególnie w przypadku wad zatajonych w przedmiotach o wyższej wartości (np. samochody, telefony).

Należy jednak pamiętać, każdy przypadek jest inny i nie zawsze możliwe jest skorzystanie z tego prawa, a jego nadużywanie mogłoby stać się bowiem szkodliwe dla obrotu gospodarczego.

Warto również podkreślić, że przepisy o rękojmi nie zawsze znajdują zastosowanie (np. jak podkreślił Sąd Najwyższy w wyroku sygn., akt. I CSK 157/17 „Przepisy kodeksu cywilnego o odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne rzeczy nie mają zastosowania do sprzedaży praw udziałowych (art. 555 k.c.)”), wszystko zależy od sytuacji, przedmiotu i przypadku.


Podstawa prawna: art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.16 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie