Innowacyjne zmiany w prawie zamówień publicznych

24 lipca 2020 r. na Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano rewolucyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.


Warto zwrócić uwagę w szczególności na zmianę w zakresie kar umownych.


Wedle uzasadnienia do projektu:

W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego zaproponowano trzy zmiany. Pierwsza z nich polega na przywróceniu dotychczasowego brzmienia art. 142 ust. 1 Pzp 2004, tak aby nie ograniczać zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego wyłącznie do 4 lat, ma to przede wszystkim znaczenie przy wieloletnich umowach na roboty budowlane (vide projektowany art. 434 ust. 1). Celem drugiej zmiany jest ograniczenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych określanych w umowach w sprawie zamówienia publicznego. Jak wynika z projektowanego art. 436 pkt 3 nowej ustawy Pzp, łączna wysokość kar umownych nie mogłaby przekroczyć 20% wartości netto umowy. Trzecia propozycja zmiany dotyczy waloryzacji wynagrodzenia, w przypadku gdy umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zgodnie z projektowanym art. 439 ust. 3, jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.


Więcej informacji dostępnych jest tutaj.
16 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter