• Kamil Żołądź

Nakłady konieczne, użytkowe i zbyteczne

Aktualizacja: 19 wrz 2020

Nakładami określamy wydatki poniesione na rzecz (ruchomość bądź nieruchomość). W literaturze oraz orzecznictwie możemy wyróżnić trzy rodzaje nakładów:

· Nakłady konieczne

· Nakłady użytkowe (zwane również ulepszającymi)

· Nakłady zbyteczne


Nakłady konieczne to nakłady przeznaczone do utrzymania rzeczy w stanie zdatnym do normalnego korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli strony umowy najmu, nie postanowiły inaczej, nakłady konieczne obciążają wynajmującego (choć oczywiście ustawodawca dopuszcza inne uregulowanie tej kwestii w umowie najmu, aneksie do tej umowy bądź osobnej umowie). Jednakże, w sytuacji, gdy umowa nie zawierała odmiennych ustaleń w tej kwestii, a w czasie trwania najmu powstanie potrzeba poczynienia napraw koniecznych, będąc najemcą powinniśmy powiadomić o tej kwestii wynajmującego (właściciela mieszkania, które wynajmujemy), wyznaczając mu również przy tym odpowiedni termin do dokonania tej czynności. Jeśli powyższy termin upłynął bezskutecznie, a więc wynajmujący nie poczynił nakładów koniecznych, jako najemcy możemy poczynić te nakłady na jego koszt. W tym wypadku, możemy potrącić wartość poniesionych kosztów z czynszu. Zwracając uwagę na samą nazwę tej kategorii nakładów, należy stwierdzić, iż ich dokonanie jest niezbędne, gdyż bez nich dana rzecz nie mogłaby funkcjonować i być używana zgodnie z jej przeznaczeniem. Bez powyżej opisanych nakładów rzecz staje się nieprzydatna do użytku.


Nakłady użytkowe określane są również mianem nakładów ulepszających, gdyż w swojej istocie dokonywane one są w celu ulepszenia danej rzeczy. Za ulepszenie nie powinniśmy uznawać nakładów poniesionych w przypadku utrzymania rzeczy w umówionym stanie, lecz te poniesione w celu rzeczywistego ulepszenia rzeczy. Nakłady te, co do zasady, dokonywane są przez najemcę.


Nakłady zbyteczne są to z kolei nakłady, które służące nadaniu rzeczy cech odpowiadających aktualnemu posiadaczowi rzeczy (np. najemcy mieszkania). Nie bez powodu tą kategorię nakładów określa się niekiedy mianem nakładów drobnych – często dotyczą one niewielkich napraw, np. drzwi, okien czy instalacji elektrycznej.

Kodeks cywilny wyróżnia jedynie nakłady konieczne oraz inne nakłady. Jednakże podział kategorii innych nakładów na wspomniane już nakłady użytkowe oraz nakłady zbyteczne jest podziałem powszechnie przyjętym o literaturze oraz orzecznictwie.
16 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter