Oświadczenie Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie przyznawanych nagród

W związku z artykułem opublikowanym na portalu Interia.pl Główny Inspektorat Pracy postanowił opublikować oświadczenie, które to ma na celu sprostowanie tez postawionych we wskazanym artykule w szczególności w zakresie wysokości przyznawanych nagród.


Jak czytamy w oświadczeniu:

"Główny Inspektorat Pracy prostuje nieprawdziwe informacje podane we wskazanym artykule:

  1. Nie jest prawdą, że Główny Inspektor Pracy i zastępcy Głównego Inspektora Pracy otrzymywali do tej pory nagrody średnio po 100 tys. zł rocznie. Wbrew twierdzeniom autora artykułu w 2019 r. przeciętna kwota nagród przyznanych członkom kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy wyniosła ok. 50 tys. zł. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy wypłatą nagród z zakładowego funduszu nagród objęci są wszyscy pracownicy naszego Urzędu (w tym jego kierownictwo).

  2. Nie jest prawdą, że „W tym roku Łyszczek zaoszczędził. Tyle że na kolegach, a nie na sobie. Szef PIP zainkasował 20 tys. zł, a swoim zastępcom nie przyznał nic. […] Jak się dowiedzieliśmy, w tym roku szef PIP zdecydował, że nie wynagrodzi swoich współpracowników z kierownictwa. Sam wziął pieniądze. […] Jak udało nam się ustalić, dotychczas, w 2020 roku, szef PIP przyznał sobie 20 tys. zł”. W rzeczywistości w 2020 r. Główny Inspektor Pracy przyznał swoim trzem zastępcom nagrody w łącznej kwocie ok. 47 tys. zł (przeciętnie ok. 15,6 tys. zł). Dopiero po upływie kilku tygodni Kolegium GIP podjęło decyzję o przyznaniu nagrody Głównemu Inspektorowi Pracy. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Głównego Inspektoratu Pracy w posiedzeniu Kolegium, które podejmowało decyzję w tym zakresie, Główny Inspektor Pracy nie brał udziału.

  3. W artykule wskazano, że nagroda, którą rzekomo przyznał sobie Główny Inspektor Pracy w 2020 r., to nagroda za szczególne osiągnięcia. W rzeczywistości Kolegium GIP przyznało Głównemu Inspektorowi Pracy inny rodzaj nagrody - nagrodę za efekty w pracy, przyznawaną zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Państwowej Inspekcji Pracy.

  4. Odnosząc się do uwag o zastrzeżeniach Najwyższej Izby Kontroli, wskazujemy, że  z dokumentacji pokontrolnej NIK dotyczącej wykonania budżetu państwa w 2019 r. w części 12 – Państwowa Inspekcja Pracy, pod względem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności działań podejmowanych przez jednostkę kontrolowaną w związku z wykonaniem budżetu państwa, wynika, że Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie wykonanie budżetu za ten okres, a ustalone nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na ocenę wykonania budżetu przez Państwową Inspekcję Pracy.

  5. Nie jest prawdziwe stwierdzenie, że: „[…] o przyznawaniu nagród dla siebie samego obecnie decyduje... minister Łyszczek. – Decyzje w tej sprawie podejmuje sam główny inspektor pracy i – co budzi moje zażenowanie – nie widzi on w tym nic niestosownego.” Jak wskazano wyżej, decyzję w sprawie nagrody dla Głównego Inspektora Pracy podjęło Kolegium GIP na posiedzeniu, w którym nie brał udziału Główny Inspektor Pracy.

  6. Odnosząc się do informacji, że „Pracownicy wytypowani przez przełożonych do nagród okolicznościowych i nagród za szczególne osiągnięcia otrzymali średnio po 3 tys. zł – zdradza informator Interii. – Dyrektorzy i wicedyrektorzy wytypowani przez Łyszczka i jego zastępców dostali ok. 5 tys. zł – obrusza się nasz rozmówca z PIP.”, należy podkreślić, że mija się ona z prawdą. Krąg osób objętych tymi nagrodami nie ograniczał się wyłącznie do osób zajmujących kierownicze stanowiska w Głównym Inspektoracie Pracy. W szczególności wskazać należy, że decyzją Głównego Inspektora Pracy w 2020 r. 16 inspektorów pracy, wykonujących działalność kontrolno-nadzorczą poza macierzystym Okręgowym Inspektoratem Pracy, otrzymało nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej."


Więcej informacji dostępnych jest tutaj.


17 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter