Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

Dziś (28.07.2020 r.) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów opublikowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19”


Wedle uzasadnienia zmiana uchwały nr 48/2020 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2020 r. jest niezbędna z uwagi na duże potrzeby organizacji pozarządowych wynikłe ze skutków utrzymującego się stanu epidemii, wysoką liczbę spływających wniosków o wsparcie w ramach Programu oraz szybkie wyczerpanie środków przeznaczonych pierwotnie na realizację Programu w wysokości 10 mln zł.


Głównym celem Programu jest wsparcie bytu instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie ich działań dotyczących przeciwdziałania COVID-19.

W ramach Programu założono, że wsparcie może zostać udzielone na:

1) przygotowanie i realizację działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych;

2) przygotowanie i realizację działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19;

3) przygotowanie i realizację działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;

4) zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1–3;

5) wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.


Realizacja Programu finansowana będzie z krajowych środków publicznych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa zwiększonej do 30 mln zł.


Więcej informacji dostępnych jest tutaj.
8 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter