Projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

Aktualizacja: 22 sie 2020

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Projekt ustawy zmienia ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264, z późn. zm.), ze względu na konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r., zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 210)


Proponowane zmiany w ustawie o efektywności energetycznej mają na celu dostosowanie do prawa UE obecnie obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej.

Projekt ustawy wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, z późn. zm.).

W projektowanej ustawie proponuje się powołanie centralnego rejestru oszczędności energii, który prowadzi Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rejestrze byłyby gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych, w tym informacje na temat konkretnych projektów, podmiotów realizujących te projekty oraz okresie uzyskiwania oszczędności, formie i kwocie dofinansowania i wysokości skumulowanej ilości energii finalnej do 2030 roku.


Stosownie do wymagań ww. dyrektywy projektowana ustawa poszerza katalog podmiotów objętych systemem świadectw efektywności energetycznej o przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji i sprzedaży paliw ciekłych, realizujących Narodowy Cel Wskaźnikowy. Obowiązujący system świadectw efektywności energetycznej okazał się niewystarczający w zakresie wypełnienia wyznaczonego celu, stąd pojawiła się konieczność objęcia systemem większej liczby podmiotów tj. dystrybutorów i sprzedawców paliw ciekłych. Celem, który powinien zostać osiągnięty w sektorze paliw ciekłych jest realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dzięki którym można oszacować potencjał uzyskanych oszczędności zużycia energii. Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej mogą dotyczyć realizowanej modernizacji budynków, urządzeń, infrastruktury, jak i innych środków, wskazanych w ustawie. Obowiązek może też być spełniony w drodze umarzaniabiałych certyfikatów.

Projekt przewiduje również doprecyzowanie zakresu informacji pozyskiwanych od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie efektywności energetycznej.

W projekcie ustawy znalazły się zmiany do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa – zwanej dalej „ustawą KSC”. Zadania wynikające z ustawy KSC obejmują między innymi identyfikację podmiotów w drodze decyzji administracyjnej pod kątem uznania ich za operatora usługi kluczowej, zwanego dalej „OUK”, prowadzenie postępowań administracyjnych, a także kontroli wyznaczonych OUK pod kątem przestrzegania przepisów.


Projektowana ustawa wprowadza także zmiany do ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne - w zakresie nałożenia na właścicieli lub zarządców budynku wielolokalowego obowiązku wyposażenia ciepłomierzy i wodomierzy w lokalach w funkcję umożliwiającą zdalny odczyt do dnia 1 stycznia 2027 r. oraz poprzez nałożenie na dostawców gazu i ciepła obowiązku informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego przez tego odbiorcę w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej.


Więcej informacji o projekcie dostępnych jest tutaj.


W zakresie wsparcia w przygotowaniu do audytu energetycznego lub certyfikacji ISO 50001:2018 pod kątem wymagań prawnych i innych zapraszamy do kontaktu poprzez zakładkę "O nas / usługi".
33 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter