Projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji znaleźć można projekt ustawy wprowadzającej ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej, która reguluje uchylenie dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz termin wejścia w życie tzw. ustawy głównej, tj. ustawy – PKE, która zasadniczo powinna wejść w życie z dniem 21 grudnia 2020 r. 


Data ta wynika z określonego w EKŁE terminu transpozycji tej dyrektywy. Zmiany dokonywane ustawą wprowadzającą ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej w licznych ustawach odrębnych wynikają między innymi z konieczności aktualizacji znajdujących się w tych przepisach odesłań do ustawy - Prawo telekomunikacyjne lub są konsekwencją rozwiązań wprowadzonych w PKE. Takie zmiany stanowią zatem bezpośrednią konsekwencję uchylenia ustawy – Prawo telekomunikacyjne i wprowadzenia PKE. Modyfikacje te mają charakter wynikowy i nie niosą za sobą głębszych zmian merytorycznych. Związane są one m.in. ze zmienioną systematyką PKE w odniesieniu do ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz zmianami w siatce pojęciowej.

Projekt ustawa przewiduje także zmiany merytoryczne w niektórych ustawach min. w ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 oraz z 2020 r. poz. 471 i 875). Zmiany w tym zakresie stanowią efekt doświadczeń w stosowaniu ustawy i mają na celu poprawienie obecnie funkcjonujących regulacji.


Zastąpienie w systemie prawa dotychczasowych regulacji rozwiązaniami wprowadzanymi przepisami PKE, prowadzi do powstania sytuacji intertemporalnych wymagających rozstrzygnięcia w niniejszej ustawie. W związku z tym w przedmiotowym projekcie ustawie proponuje się szereg przepisów przejściowych związanych z poszczególnymi regulacjami merytorycznymi w tym min. kwestiami związanymi z wpisami do poszczególnych rejestrów, uprawnieniami przedsiębiorców i użytkowników.


Więcej informacji dostępnych jest tutaj.4 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter