Senat przeciwko podwyżkom

17 sierpnia 2020 r. wieczorem zakończył się czwarty dzień 14. posiedzenia Senatu. Izba m.in. podjęła uchwałę w 40. rocznicę porozumień sierpniowych, odrzuciła nowelizację dotyczącą podwyższenia wynagrodzeń osób sprawujących funkcje publiczne oraz przeprowadziła czytanie  dwóch senackich projektów ustaw.

Senatorowie wznowią obrady 18 sierpnia o godz. 9.00.


W poniedziałek porządek obrad Senatu został uzupełniony o następujące punkty: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawa o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Punkt obrad przewidujący sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2019 r. petycji zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu.


Senat odrzucił ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie wynagradzania osób sprawujących funkcje publiczne oraz o zmianie ustawy o partiach politycznych (projekt komisyjny) przewidującą, że wynagrodzenia m.in. prezydenta, senatorów i posłów, premiera, ministrów, wojewodów i marszałków województwa byłyby uzależnione nie jak dotychczas od kwoty bazowej corocznie określanej w ustawie budżetowej, ale od wysokości wynagrodzeń sędziów Sądu Najwyższego. Przepisy te przyznawały wynagrodzenie również żonie prezydenta RP. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN w danym roku stanowiłoby przeciętne wynagrodzenie w 2. kwartale roku poprzedniego (w 2. kwartale 2019 r. kwota ta wyniosła 4839,24 zł). Zgodnie z tymi przepisami, prezydentowi RP przysługiwałoby wynagrodzenie w wysokości 1,3-krotności wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej, a jego żonie – 0,9-krotności wynagrodzenia sędziego SN. Wynagrodzenie marszałków Sejmu i Senatu ma odpowiadać 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej, a posła i senatora – 0,63-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN. Premierowi przysługiwać ma wynagrodzenie odpowiadające 1,1-krotności wynagrodzenia sędziego SN, wicepremierzy mają zarabiać tyle co sędziowie, ministrowie – 0,9-krotność, a wiceministrowie – 0,85-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN. Wojewodzie przysługiwać ma wynagrodzenie odpowiadające 0,75-krotności wynagrodzenia zasadniczego sędziego SN, a wicewojewodzie 0,65-krotności. Marszałkowi województwa, wicemarszałkom oraz pozostałym członkom zarządu województwa przysługiwać ma wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,75-krotność wynagrodzenia sędziego SN określonego w stawce podstawowej. Wynagrodzenie starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu ma wynosić nie więcej, niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN, a wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie więcej niż 0,70-krotność wynagrodzenia sędziego SN. Przewodniczącemu zarządu związku i pozostałym członkom zarządu w związkach jednostek samorządu terytorialnego przysługiwać ma wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 0,58-krotność wynagrodzenia sędziego SN.


Więcej informacji dostępnych jest tutaj.15 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter