Zmiany ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na stronie Rządowego Centrum legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.


Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu:


Z uwagi na konieczność dostosowania przepisów ustawy o wjeździe obywateli UE do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE niezbędna jest zmiana definicji „członka rodziny obywatela UE”, dodanie kolejnej przesłanki zachowania prawa pobytu, zmiana przepisów rozdziału 4 „Prawo stałego pobytu” oraz rozdziału 5 „Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Projekt przewiduje zmiany w ustawie o wjeździe obywateli UE, które w pełniejszy sposób dostosują polskie prawo do uregulowań dyrektywy 2004/38/WE, w szczególności w kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa. Projekt wprowadza instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy oraz wprowadza nowe podstawy odnowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu.

W celu dostosowania ustawy o wjeździe obywateli UE do rozporządzania Rady (UE) 2019/1157 konieczna jest zmiana nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE niebędącym obywatelami UE. Dodatkowo niezbędne jest stworzenie uregulowań prawnych umożliwiających zamieszczanie obrazu linii papilarnych w karcie pobytowej i w karcie stałego pobytu. Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli UE oraz zamieszczanie ich w ww. kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu wydawanych członkom rodziny obywateli UE.


Wydawanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w formacie zbliżonym do karty pobytu wymaga zmiany m.in. przepisów określających zakres danych zamieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia, które określa wzór ww. zaświadczenia.

Z uwagi na zmianę formatu dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin konieczne jest stworzenie regulacji prawnych dotyczących zwrotu dokumentów, zgłaszania ich utraty lub uszkodzenia oraz procedury ich anulowania. Projekt przewiduje również wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na zamieszczanie w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu adnotacji: „członek rodziny obywatela UE, art. 10 dyrektywy 2004/38/WE” lub „członek rodziny obywatela UE, art. 20 dyrektywy 2004/38/WE”, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002.

W celu poprawy jakości prowadzonych postępowań administracyjnych wprowadza się regulacje, które pozwolą Straży Granicznej na przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku przeprowadzania tego typu sprawdzeń.

Straż Graniczna uzyska kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE. Stworzono również regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.

W celu uzupełnienia wdrożenia art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie  zapobiegania handlu ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar wprowadza się, analogiczne jak w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przepisy dotyczące możliwości wydania obywatelowi UE zaświadczenia potwierdzającego, iż istnieje w stosunku do niego domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego. Proponowane w projekcie rozwiązania mają umożliwić skorzystanie z prawa do świadczeń z pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego również obywatelom UE i członkom rodziny obywatela UE.


W celu realizacji przepisów Umowy wystąpienia projekt przewiduje objęcie zakresem ustawy o wjeździe obywateli UE wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanych dalej „obywatelami Zjednoczonego Królestwa”, którzy są wymienieni w art. 10 ust. 1 lit b i d Umowy wystąpienia oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy wystąpienia. Dodano również osobny rozdział regulujący kwestie dokumentów wydawanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin, z uwagi na fakt, iż będą one wydawane zgodnie z formatem określonym w Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114. Zgodnie z art. 1 akapit pierwszy wskazanej wyżej decyzji w stosunku do dokumentów wydawanych beneficjentom Umowy wystąpienia stosuje się format określony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002. W zaświadczeniach o zarejestrowaniu pobytu i dokumentach potwierdzających prawo stałego pobytu dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, w przeciwieństwie do tych samych dokumentów wydawanych obywatelom UE, będą zamieszczane odciski linii papilarnych. Dodatkowo w wyżej wymienionych dokumentach w miejscu przeznaczonym na wskazanie „rodzaju zezwolenia” będzie wpisane „Art. 50 TUE”, a na awersie będzie zamieszczana adnotacja „art. 18 ust. 1 Umowy” lub „art. 18 ust. 4 Umowy”. W art. 2 Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114 określono, iż dokumenty dla pracowników przygranicznych będących obywatelami Zjednoczonego Królestwa powinny być wydawane zgodnie ze wzorem przewidzianym dla zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. W polu „Rodzaj zezwolenia” powinno być wpisane „Art. 50 TUE – pracownik przygraniczny”.


Więcej informacji dostępnych jest tutaj.
4 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter